Biennho_2908

Biennho_2908

Female. Lives in Bên Bờ Biển Nhớ,  Viet Nam. Born on August 29, 1938

Wall Comment: #2366

Boy_Way
Biển _Nhớ sang sông chìm đò rồi hã???.... Nếu biết Biển_Nhớ sắp lấy chồng Boy về mua súng núp bờ sông Chờ chồng Biển_Nhớ nơi bến đợi Ngắm kỷ bóp cò trúng giửa mông Như thế là xong rửa hận lòng Tại a...View More
 likes this.
Biennho_2908
Gió thoãng..mây ngàn giữa hư ko